گزارش جلسه سی

جلسه سی لاگ بوشهر روز سه شنبه 26 دی ماه 1391 ساعت 18 در پارک علم و فن آوری بوشهر، واحد 404 تشکیل شد.

در این جلسه توزیع Bodhi Linux توسط آقای غریبی معرفی شد و ویدیویی از کارکرد آن نشان داده شد و در ادامه آموزش خط فرمان لینوکس توسط آقای غریبی ادامه داده شد و به صورت کلی جمع بندی شد.

حاضرین در جلسه:
علیرضا مشایخی
رضا غریبی
روح الله بورکی
رضا حیدری